КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регионална колегия - Велико Търново

ЗА НАС

Учредяване

Регионална колегия на КИИП В.Търново обединява инженерите-проектанти от всички специалности на територията на Област Велико Търново. Учредена е на 04.11.2003г. на Учредително областно събрание, на което присъстват 77 колеги. На него е избран председател, областно ръководство и контролен съвет. При нас членуват над 250 инженери, обединени в осем професионални секции.

Статус

Към 31.12.2019 г. в Регионална колегия Велико Търново членуват общо 254 проектанта. От тях 7 души са със замразено членство. Общо в нашата РК имаме 274 проектантски правоспособности. Те са разпределени професионално както следва:

 • КСС - 71 члена
 • ТСТС - 25 члена
 • ВС - 28 члена
 • ГПГ - 41 члена
 • МДГЕ - 4 члена
 • ЕАСТ - 55 члена
 • ОВКХТТГ - 15 члена
 • Технологии - 15 члена

Секции

 • Конструкции на сгради и съоръжения (КСС)
 • Транспортно строителство и транспортни съоръжения (ТСТС)
 • Водно строителство (ВС)
 • Геодезия и приложна геодезия (ГПГ)
 • Минно дело, геология и екология (МДГЕ)
 • Електротехника, автоматика, съобщителна техника (ЕАСТ)
 • Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло и газоснабдяване (ОВКХТТГ)
 • Технологии (ТЕХ)

Дейност

Дейностите, които осъществява КИИП са описани в чл.2, ал.3 от Устава и. По-важните от тях са:

 • признава пълна и ограничена правоспособност за регулираната професия инженер – проектант
 • създава, поддържа, актуализира и съхранява регистри на проектантите с пълна и ограничена проектантска правоспособност, на проектантските бюра и на лицата, упражняващи технически контрол по част конструктивна и всички инженерни части на инвестиционните и устройствените проекти
 • издава удостоверения и персонални печати на лицата, вписани в регистрите
 • спомага за разрешаване на професионални спорове между своите членове и между членовете на КИИП и трети лица
 • приема и актуализира Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги
 • организира и провежда продължаващото обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация
 • осигурява експерти за професионални оценки и консултации в областта на проектирането, както и експерти за включване във ведомствените и общинските експертни съвети
 • инициира разработки на нови нормативни актове или промени в съществуващите, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството
 • изготвя и представя становища по нормативни актове, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството
 • следи за изпълнението на професионалните задължения на своите членове и налага наказанията, предвидени в закона

Банкова сметка

 • Бенефициент: КИИП - Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Централно управление
 • Адрес: гр.София, бул. Христо Смирненски №1,
 • ЕИК: 131171235
 • ИН по ЗДДС: BG 131171235
 • Банка: Уникредит Булбанк, Велико Търново
 • BIC: UNCRBGSF
 • Сметка: BG31 UNCR 7527 1048 5428 16
 • М.О.Л.: инж. Марин Гергов


СТРУКТУРА


Офис

Теменужка Гаджалова Технически сътрудник 0896 686 108 kiip_vt@abv.bg

Ръководство

инж. Евгения Кърджиева Председател РК 0879582551 e.kardzhieva@gmail.com
инж. Евгени Тотев РПС КСС 0896783473 etotev@abv.bg
инж. Петя Христова-Маркова РПС ТСТС 0884 672 282 eng_hristova@abv.bg
инж. Лиляна Желева РПС ВС 0889 523 081 vik99.zheleva@gmail.com
инж. Валентин Петров РПС ОВКХТТГ 0887396264 valdaen@gmail.com
инж. Цветелина Петрова РПС ТЕХ 0887592045 ceci_min4eva@abv.bg
инж. Георги Илиев РПС ВС 0887 705 683
инж. Петър Кръстев РПС ГПГ 0885787986 petargkrastev@gmail.com

Контролен съвет

инж. Ивка Папазова Председател 0887299668 i_papazova@abv.bg
инж. Светозар Стоянов Член 0886849799 razotevs@abv.bg
инж. Цани Цанев Член cani.canev@abv.bg

Членове


За пълния списък на членовете ни по специалности преминете към Регистър