КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регионална колегия - Велико Търново

ЗА НАС

Учредяване

Регионална колегия на КИИП В.Търново обединява инженерите-проектанти от всички специалности на територията на Област Велико Търново. Учредена е на 04.11.2003г. на Учредително областно събрание, на което присъстват 77 колеги. На него е избран председател, областно ръководство и контролен съвет. При нас членуват над 250 инженери, обединени в осем професионални секции.

Статус

Към 31.12.2019 г. в Регионална колегия Велико Търново членуват общо 254 проектанта. От тях 7 души са със замразено членство. Общо в нашата РК имаме 274 проектантски правоспособности. Те са разпределени професионално както следва:

 • КСС - 71 члена
 • ТСТС - 25 члена
 • ВС - 28 члена
 • ГПГ - 41 члена
 • МДГЕ - 4 члена
 • ЕАСТ - 55 члена
 • ОВКХТТГ - 15 члена
 • Технологии - 15 члена

Секции

 • Конструкции на сгради и съоръжения (КСС)
 • Транспортно строителство и транспортни съоръжения (ТСТС)
 • Водно строителство (ВС)
 • Геодезия и приложна геодезия (ГПГ)
 • Минно дело, геология и екология (МДГЕ)
 • Електротехника, автоматика, съобщителна техника (ЕАСТ)
 • Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника, топло и газоснабдяване (ОВКХТТГ)
 • Технологии (ТЕХ)

Дейност

Дейностите, които осъществява КИИП са описани в чл.2, ал.3 от Устава и. По-важните от тях са:

 • признава пълна и ограничена правоспособност за регулираната професия инженер – проектант
 • създава, поддържа, актуализира и съхранява регистри на проектантите с пълна и ограничена проектантска правоспособност, на проектантските бюра и на лицата, упражняващи технически контрол по част конструктивна и всички инженерни части на инвестиционните и устройствените проекти
 • издава удостоверения и персонални печати на лицата, вписани в регистрите
 • спомага за разрешаване на професионални спорове между своите членове и между членовете на КИИП и трети лица
 • приема и актуализира Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги
 • организира и провежда продължаващото обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация
 • осигурява експерти за професионални оценки и консултации в областта на проектирането, както и експерти за включване във ведомствените и общинските експертни съвети
 • инициира разработки на нови нормативни актове или промени в съществуващите, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството
 • изготвя и представя становища по нормативни актове, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството
 • следи за изпълнението на професионалните задължения на своите членове и налага наказанията, предвидени в закона

Банкова сметка

 • Бенефициент: КИИП - Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Централно управление
 • Адрес: гр.София, бул. Христо Смирненски №1,
 • ЕИК: 131171235
 • ИН по ЗДДС: BG 131171235
 • Банка: Уникредит Булбанк, Велико Търново
 • BIC: UNCRBGSF
 • Сметка: BG31 UNCR 7527 1048 5428 16
 • М.О.Л.: инж. Иван Каралеев


СТРУКТУРА


Офис

Теменужка Гаджалова Технически сътрудник 0896 686 108 kiip_vt@abv.bg

Ръководство

инж. Стела Кирова Председател 0896-686-130
инж. Евгения Кърджиева
инж. Петя Христова-Маркова
инж. Лиляна Желева
инж. Деляна Иванова
инж. Георги Илиев
инж. Валентин Петров
инж. Николай Недялков

Контролен съвет

инж. Ивка Папазова
инж. Светозар Стоянов
инж. Павлин Генчев

Членове


За пълния списък на членовете ни по специалности преминете към Регистър