КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регионална колегия - Велико Търново


КАКВО Е КИИП?

КИИП е национална професионална организация на инженерите, придобили проектантска правоспособност в устройственото планиране и инвестиционното проектиране и упражняващи регулираната професия „инженер-проектант". Тя е компетентният орган, който взима решения и становища по всички професионални въпроси и проблеми на инженерите-проектанти.

Дейността и е регламентирана от приетия през март 2003г. Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране

Регионална колегия на КИИП В.Търново обединява инженерите-проектанти от всички специалности на територията на Област Велико Търново. Учредена е на 04.11.2003г. При нас членуват над 250 инженери, обединени в осем професионални секции.


НАШАТА МИСИЯ

МИСИЯТА на КИИП е да защитава професионалните права и интереси на своите членове в съответствие с интересите на обществото.
В КИИП членуват около 10000 проектанти, от които 8500 – с пълна проектантска правоспособност.


ЧЛЕНСТВО И ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Лицата, получили дипломи от акредитирано висше училище в областта „технически науки” с професионална квалификация “строителен инженер” или “инженер” и с образователно-квалификационна степен „магистър”, могат да придобият право да предоставят услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране, след вписването им в регистъра на КИИП на проектантите с ограничена проектантска правоспособност (ОПП).

Лицата, регистрирани като инженер-проектанти и придобили ограничена проектантска правоспособност, могат да придобият пълна проектантска правоспособност (ППП) при условията и реда определен с Наредба 2 за проектантската правоспособност на лицата, регистрирани в КИИП.

За да станете член на КИИП трябва да имате диплома от акредитирано висше училище в областта „технически науки” с професионална квалификация “строителен инженер” или “инженер” и с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или „магистър” и да сте вписан в регистрите за проектантска правоспособност на КИИП. Указаният за подаване на документи за кандидатстване можете да намерите тук.


 1. Заявление за ограничена проектантска правоспособност (ОПП) и членство

  За инженерите-проектанти с ограничена проектантска правоспособност членството в КИИП е доброволно, но подлежат на ежегодна регистрация в КИИП - чл. 9 ал. 3 ЗКАИИП

 2. Заявление за пълна проектантска правоспособност (ППП) и членство

  Проектантите с пълна проектантска правоспособност, задължително членуват в КИИП - чл. 9 ал. 2 ЗКАИИП

  За да кандидатствате за Пълна проектантска правоспособност (ППП) е необходимо да имате стаж при проектант, който вече притежава ППП. Референцията от проектанта с ППП по специалността на кандидата трябва да е подписана и подпечатана с личния печат на специалиста и допълнена с удостоверението му за ППП, както и с декларацията по-долу.

 3. Замразяване на членство

  Възможно е временно да преустановите членството си със възможност за възстановяване. За целта попълнете формуляра.

 4. Заявление за технически контрол