КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регионална колегия - Велико Търново
Общи събрания на професионалните секции
2023-01-24 17:28:53

Ръководството на Регионална колегия на Камарата на инженерите (КИИП) Велико Търново обявява следния график на годишни отчетни събрания по секции:


График на годишни отчетно събрания по секции:
секция ТЕХ (Технологии) –  02.02.2023 г. (четвъртък);

секция ОВКХТТГ (Отопление, вентилация, климатизация, хладилна техника, топло- и газоснабдяване) – 09.02.2023 г. (четвъртък);

секция ГПГ (Геодезия и приложна геодезия) –  14.02.2023 г. (вторник);

секции ВС (Водно строителство)  – 16.02.2023 г. (четвъртък);

секция ТСТС (Транспортно строителство и транспортни съоръжения) – 21.02.2023 г. (вторник)

секция ЕАСТ (Електротехника, автоматика, съобщителна техника)  –  23.02.2023 г. (четвъртък);

секция КСС и МДГЕ (Конструкции на сгради и съоръжения и Минно дело, геология и екология) –  28.02.2023 г. (вторник). 

Събранията по секции ще се провеждат от 17:00 часа, в офиса на РК КИИП Велико Търново, ул. Поп Харитон № 4, гр. Велико Търново.

Дневен ред на събранията по секции:

 1. Отчет за работата на секцията през 2022 г.
 2. План за работата на секцията през 2023 г.
 3. Избор на делегати за Годишно общо отчетно събрание на НПС и КИИП.
 4. 4. Избор на експерти към Регионалния експертен технически съвет.
 5. 5. Разни.

Каним за участие всички редовно отчетени членове на КИИП – В. Търново.

Регионално ръководство на РК КИИП В. Търново

Общо събрание на РК КИИП Велико Търново
2023-01-24 17:27:00

ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

 Регионалното ръководство на КИИП – Велико Търново, кани кани всички свои членове на Общо отчетно събрание на РК на КИИП В. Търново 

в офиса на РК КИИП Велико Търново, ул. „Поп Харитон“ № 4

на 09 март 2023 г. (Четвъртък)

от 16.00 часа, при следния ДНЕВЕН РЕД

 1. Отчет за дейността на Регионалната колегия на КИИП В. Търново през 2022 г.;
 2. Финансов отчет за 2022 г.;
 3. Доклад на Контролния съвет за извършената проверка на дейностите на РК – В. Търново за 2022 г.;
 4. Приемане на годишен план за работа на РК КИИП В. Търново през 2023 г.;
 5. Приемане бюджет за 2023 г.;
 6. Утвърждаване Делегати за ОС на НПС и ОС на КИИП;
 7. Утвърждаване на Регионален експертен технически съвет;
 8. Разни.

 Регионалното ръководство на КИИП – Велико Търново

ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ЗА 2023 г. се внася до 2
2022-10-04 11:38:46

Уважаеми колеги,

 Напомняме Ви, че съгласно чл. 3.3, т. 3 от Устава на КИИП ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ЗА 2023 г. се внася

до 20 декември 2022 година, в размер на 150 лв. Членският внос се дължи от всеки член на КИИП с Пълна проектантска правоспособност (ППП) или с Ограничена проектантска правоспособност (ОПП).

На основание чл. 8, ал. 2, т.т. 1, 2 и 3 от Наредба № 2 за проектантска правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, размерът на вноската за поддържане на регистъра за правото да упражняват втора или следваща проектантска правоспособност (ППП или ОПП) е приравнен на членски внос за първата проектантска правоспособност и членовете на КИИП дължат по 150 лв. за всяка проектантска правоспособност.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос до 20 декември 2022 г. участват в определяне на делегатската квота от Регионалната колегия за Общото събрание на КИИП.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 21 до 31 декември 2022 г.  не участват в определяне на делегатската квота. 

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 1 яунуари до 31 март 2023 г. подават молба в РК, плащат встъпителна вноска от 150 лв. и членски внос от 150 лв. за 2023 г.

Членовете на КИИП, които временно не упражняват придобитата правоспособност („замразена" правоспособност), заплащат членски внос в размер на 30 лв. до 20 декември 2022 г. В същия срок следва да се подаде заявление и да се върне печата за ПП в офиса на РК.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос след 1 април 2023 г. възстановяват правоспособността си в КИИП по общия ред си съгласно приетите процедури.

(http://kiip.bg/documents/rf/125_procedura_US_vastanovyavane.pdf).

Сумата се превежда задължително по банков път по следната сметка на РК на КИИП – Велико Търново:

УНИКРЕДИТ – БУЛБАНК, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, BIC код: UNCRBGSF

IBAN: BG31UNCR75271048542816

 Вносната бележка (платежното нареждане) трябва да съдържа:

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: трите имена; регистрационен номер в КИИП и ЕГН
 • По възможност: правоспособност /ППП или ОПП/; секцията /КСС, ТСТС, ВС, ГПГ, МДГ, ЕАСТ, ОВК, ТЕХ/

 В случай че с едно платежно се плаща за няколко членове на КИИП, следва да изпратят по е-mail - kiip_vt@abv.bg:  платежното нареждане и списък с регистрационните номера и трите имена на лицата, чийто членски внос е заплатен.

При получаване на средствата в РК КИИП Велико Търново, се издава сметка. Всеки, който желае да му бъде издадена фактура на физическото лице, трябва да направи  писмено заявление преди или до 3 работни дни от извършване на плащането.

 ВНИМАНИЕ!

Умоляваме, не чакайте крайният срок 20 декември 2022 г.!

 

Регионално ръководство КИИП Велико Търново

ВАЖНО! Промяна на дата за ОС сек. КСС
2022-04-11 17:06:33

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Уведомяваме Ви, че се променя дата за провеждане на ОС на сек. КСС и МДГЕ.

Ръководството на Регионална колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) Велико Търново,  каним за участие в Общо събрание на секция, всички редовно отчетени членове на КИИП – В. Търново в секция КСС и МДГЕ (Конструкции на сгради и съоръжения и Минно дело, геология и екология) 

на 04.05.2022 г. (сряда) от 17:00 часа, в офиса на РК КИИП Велико Търново, ул. Поп Харитон № 4, гр. Велико Търново,

Дневен ред на събранието:

 1. Отчет за работата на секцията през 2021 г.;

2. План за работата на секцията през 2022 г.;

3. Избор на делегати за Годишно общо събрание на РК на КИИП В. Търново.

4. Избор на делегати за Годишно общо отчетно събрание на НПС и КИИП;

5. Избор на експерти към Регионалния експертен технически съвет;

6. Разни.

 
Регионално ръководство на РК КИИП В. Търново

ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМБИНИРАНИ ПЛОЧОГРЕДОВИ
2022-04-11 17:01:56

ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМБИНИРАНИ ПЛОЧОГРЕДОВИ СЕЧЕНИЯ С ХИЛТИ СОФТУЕР

19 АПРИЛ 2022 15:00 - 16:00

 
 
 
 

Уважаеми колеги,

 

с огромно удоволствие Ви каним на нашия нов уебинар "Проектиране на комбинирани плочогредови сечения с Hilti софтуер", който ще се състои на 19 април 2022 г. от 15:00 часа.

 

В този уебинар ще обърнем внимание на комбинираните конструкции и решенията, които Hilti предлага. По време на уебинара ще се разгледат приложения и нормативните документи. Ще се запознаете с технологията за директен монтаж към стоманени конструкции като ще подчертаем нейните предимства пред традиционните методи. За финал, ще направим демонстрация на софтуера за оразмеряване на комбинирани плочогредови сечения.  

Очакваме Ви!“