КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регионална колегия - Велико Търново
ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ЗА 2023 г. се внася до 2
2022-10-04 11:38:46

Уважаеми колеги,

 Напомняме Ви, че съгласно чл. 3.3, т. 3 от Устава на КИИП ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ЗА 2023 г. се внася

до 20 декември 2022 година, в размер на 150 лв. Членският внос се дължи от всеки член на КИИП с Пълна проектантска правоспособност (ППП) или с Ограничена проектантска правоспособност (ОПП).

На основание чл. 8, ал. 2, т.т. 1, 2 и 3 от Наредба № 2 за проектантска правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, размерът на вноската за поддържане на регистъра за правото да упражняват втора или следваща проектантска правоспособност (ППП или ОПП) е приравнен на членски внос за първата проектантска правоспособност и членовете на КИИП дължат по 150 лв. за всяка проектантска правоспособност.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос до 20 декември 2022 г. участват в определяне на делегатската квота от Регионалната колегия за Общото събрание на КИИП.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 21 до 31 декември 2022 г.  не участват в определяне на делегатската квота. 

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 1 яунуари до 31 март 2023 г. подават молба в РК, плащат встъпителна вноска от 150 лв. и членски внос от 150 лв. за 2023 г.

Членовете на КИИП, които временно не упражняват придобитата правоспособност („замразена" правоспособност), заплащат членски внос в размер на 30 лв. до 20 декември 2022 г. В същия срок следва да се подаде заявление и да се върне печата за ПП в офиса на РК.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос след 1 април 2023 г. възстановяват правоспособността си в КИИП по общия ред си съгласно приетите процедури.

(http://kiip.bg/documents/rf/125_procedura_US_vastanovyavane.pdf).

Сумата се превежда задължително по банков път по следната сметка на РК на КИИП – Велико Търново:

УНИКРЕДИТ – БУЛБАНК, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, BIC код: UNCRBGSF

IBAN: BG31UNCR75271048542816

 Вносната бележка (платежното нареждане) трябва да съдържа:

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: трите имена; регистрационен номер в КИИП и ЕГН
 • По възможност: правоспособност /ППП или ОПП/; секцията /КСС, ТСТС, ВС, ГПГ, МДГ, ЕАСТ, ОВК, ТЕХ/

 В случай че с едно платежно се плаща за няколко членове на КИИП, следва да изпратят по е-mail - kiip_vt@abv.bg:  платежното нареждане и списък с регистрационните номера и трите имена на лицата, чийто членски внос е заплатен.

При получаване на средствата в РК КИИП Велико Търново, се издава сметка. Всеки, който желае да му бъде издадена фактура на физическото лице, трябва да направи  писмено заявление преди или до 3 работни дни от извършване на плащането.

 ВНИМАНИЕ!

Умоляваме, не чакайте крайният срок 20 декември 2022 г.!

 

Регионално ръководство КИИП Велико Търново

ВАЖНО! Промяна на дата за ОС сек. КСС
2022-04-11 17:06:33

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Уведомяваме Ви, че се променя дата за провеждане на ОС на сек. КСС и МДГЕ.

Ръководството на Регионална колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) Велико Търново,  каним за участие в Общо събрание на секция, всички редовно отчетени членове на КИИП – В. Търново в секция КСС и МДГЕ (Конструкции на сгради и съоръжения и Минно дело, геология и екология) 

на 04.05.2022 г. (сряда) от 17:00 часа, в офиса на РК КИИП Велико Търново, ул. Поп Харитон № 4, гр. Велико Търново,

Дневен ред на събранието:

 1. Отчет за работата на секцията през 2021 г.;

2. План за работата на секцията през 2022 г.;

3. Избор на делегати за Годишно общо събрание на РК на КИИП В. Търново.

4. Избор на делегати за Годишно общо отчетно събрание на НПС и КИИП;

5. Избор на експерти към Регионалния експертен технически съвет;

6. Разни.

 
Регионално ръководство на РК КИИП В. Търново

ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМБИНИРАНИ ПЛОЧОГРЕДОВИ
2022-04-11 17:01:56

ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМБИНИРАНИ ПЛОЧОГРЕДОВИ СЕЧЕНИЯ С ХИЛТИ СОФТУЕР

19 АПРИЛ 2022 15:00 - 16:00

 
 
 
 

Уважаеми колеги,

 

с огромно удоволствие Ви каним на нашия нов уебинар "Проектиране на комбинирани плочогредови сечения с Hilti софтуер", който ще се състои на 19 април 2022 г. от 15:00 часа.

 

В този уебинар ще обърнем внимание на комбинираните конструкции и решенията, които Hilti предлага. По време на уебинара ще се разгледат приложения и нормативните документи. Ще се запознаете с технологията за директен монтаж към стоманени конструкции като ще подчертаем нейните предимства пред традиционните методи. За финал, ще направим демонстрация на софтуера за оразмеряване на комбинирани плочогредови сечения.  

Очакваме Ви!“

Общи събрания на професионалните секции
2022-03-15 16:47:20

Ръководството на Регионална колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) Велико Търново обявява следния график на годишни отчетни събрания по секции:15.04.2022 г. (петък)


График на годишните отчетни събрания по секции:

секция ТЕХ (Технологии) –  29.03.2022 г. (вторник);

секция ОВКХТТГ (Отопление, вентилация, климатизация, хладилна

 техника, топло- и газоснабдяване) – 05.04.2022 г. (вторник);

секция ГПГ (Геодезия и приложна геодезия) –  07.04.2022 г. (четвъртък);

секции ВС (Водно строителство)  – 12.04.2022 г. (вторник);

 секция ЕАСТ (Електротехника, автоматика, съобщителна техника)  – 19.04.2022 г. (вторник);

секция ТСТС (Транспортно строителство и транспортни съоръжения) – 26.04.2022 г. (вторник);

секция КСС и МДГЕ (Конструкции на сгради и съоръжения и Минно дело,

            геология и екология) –  04.05.2022 г. (сряда);

 

Събранията по секции ще се провеждат от 17:00 часа, в офиса на РК КИИП Велико Търново, ул. Поп Харитон № 4, гр. Велико Търново.Дневен ред на събранията по секции: 

 1. Отчет за работата на секцията през 2021 г.;
 2. План за работата на секцията през 2022 г.;
 3. Избор на делегати за Годишно общо събрание на РК на КИИП В. Търново;
 4. Избор на делегати за Годишно общо отчетно събрание на НПС и КИИП;
 5. Избор на експерти към Регионалния експертен технически съвет;
 6. Разни.


Каним за участие всички редовно отчетени членове на КИИП – В. Търново.

Регионално ръководство на РК КИИП В. Търново

Общо събрание на РК КИИП Велико Търново
2022-03-15 16:46:16

Регионалното ръководство на КИИП – Велико Търново, кани делегатите избрани на събранията на професионалните секции  на Общо отчетно събрание на РК на КИИП В. Търново

в офиса на РК КИИП Велико Търново, ул. „Поп Харитон“ № 4

на 11 май 2022 г. (сряда)

от 16.00 часа, при следния ДНЕВЕН РЕД

 1. Отчет за дейността на Регионалната колегия на КИИП В. Търново през 2021 г.;
 2. Финансов отчет за 2021 г.;
 3. Доклад на Контролния съвет за извършената проверка на дейностите на РК – В. Търново за 2021 г.;
 4. Приемане на годишен план за работа на РК КИИП В. Търново през 2022 г.;
 5. Приемане бюджет за 2022 г.;
 6. Утвърждаване Делегати за ОС на НПС и ОС на КИИП;
 7. Утвърждаване на Регионален експертен технически съвет;
 8. Разни.

 Регионалното ръководство на КИИП – Велико Търново