КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регионална колегия - Велико Търново
Общо отчетно изборно събрание на РК на К
2020-02-06 15:00:05

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Регионалното ръководство на КИИП – Велико Търново, кани всички свои членове на Общо отчетно изборно събрание на РК на КИИП В. Търново

в офиса на РК КИИП Велико Търново, ул. Поп Харитон № 4

на 19.02.2020 г. (сряда) от 16.00 часа,

 

На събранието ще присъстват: д-р инж. Ив. Каралеев - Председател на УС на КИИП и проф. д-р инж. Ив. Банов - Председател на Контролния съвет на КИИП.

С организирания кетъринг Ръководството ще отбележи края на мандат 2016-2020 г. и официалното откриване на собствения офис.

 

ДНЕВЕН РЕД на Общо отчетно изборно събрание на РК на КИИП В. Търново:

 

  1. Отчет за дейността на Регионалната колегия на КИИП В. Търново през отчетния период от 19.02.2019 г. до 19.02.2020 г.;
  2. Финансов отчет за периода от 19.02.2019 г. до 19.02.2020 г.;
  3. Доклад на контролния съвет за извършената проверка на дейностите на РК – В. Търново в периода от 19.02.2019 г. до 19.02.2020 г.;
  4. Приемане на годишен план за работа на РК КИИП В. Търново през 2020 г.;
  5. Приемане бюджет за 2020 г.;
  6. Избор на ръководни и контролни органи на РК – В. Търново:

6.1. Избор на Председател; Заместник Председател и Секретар на РК В. Търново – тайно гласуване

6.2. Избор на Контролен съвет – явно гласуване 

6.3. Утвърждаване на Председатели на регионалните професионални секции – явно гласуване

  1. Утвърждаване Делегати за ОС на НПС и ОС на КИИП;
  2. Утвърждаване на Регионален експертен технически съвет;
  3. Разни

 

Регионалното ръководство на КИИП – Велико Търново