КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регионална колегия - Велико Търново
Общи събрания на професионалните секции
2022-03-15 16:47:20

Ръководството на Регионална колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) Велико Търново обявява следния график на годишни отчетни събрания по секции:15.04.2022 г. (петък)


График на годишните отчетни събрания по секции:

секция ТЕХ (Технологии) –  29.03.2022 г. (вторник);

секция ОВКХТТГ (Отопление, вентилация, климатизация, хладилна

 техника, топло- и газоснабдяване) – 05.04.2022 г. (вторник);

секция ГПГ (Геодезия и приложна геодезия) –  07.04.2022 г. (четвъртък);

секции ВС (Водно строителство)  – 12.04.2022 г. (вторник);

 секция ЕАСТ (Електротехника, автоматика, съобщителна техника)  – 19.04.2022 г. (вторник);

секция ТСТС (Транспортно строителство и транспортни съоръжения) – 26.04.2022 г. (вторник);

секция КСС и МДГЕ (Конструкции на сгради и съоръжения и Минно дело,

            геология и екология) –  04.05.2022 г. (сряда);

 

Събранията по секции ще се провеждат от 17:00 часа, в офиса на РК КИИП Велико Търново, ул. Поп Харитон № 4, гр. Велико Търново.Дневен ред на събранията по секции: 

 1. Отчет за работата на секцията през 2021 г.;
 2. План за работата на секцията през 2022 г.;
 3. Избор на делегати за Годишно общо събрание на РК на КИИП В. Търново;
 4. Избор на делегати за Годишно общо отчетно събрание на НПС и КИИП;
 5. Избор на експерти към Регионалния експертен технически съвет;
 6. Разни.


Каним за участие всички редовно отчетени членове на КИИП – В. Търново.

Регионално ръководство на РК КИИП В. Търново

Общо събрание на РК КИИП Велико Търново
2022-03-15 16:46:16

Регионалното ръководство на КИИП – Велико Търново, кани делегатите избрани на събранията на професионалните секции  на Общо отчетно събрание на РК на КИИП В. Търново

в офиса на РК КИИП Велико Търново, ул. „Поп Харитон“ № 4

на 11 май 2022 г. (сряда)

от 16.00 часа, при следния ДНЕВЕН РЕД

 1. Отчет за дейността на Регионалната колегия на КИИП В. Търново през 2021 г.;
 2. Финансов отчет за 2021 г.;
 3. Доклад на Контролния съвет за извършената проверка на дейностите на РК – В. Търново за 2021 г.;
 4. Приемане на годишен план за работа на РК КИИП В. Търново през 2022 г.;
 5. Приемане бюджет за 2022 г.;
 6. Утвърждаване Делегати за ОС на НПС и ОС на КИИП;
 7. Утвърждаване на Регионален експертен технически съвет;
 8. Разни.

 Регионалното ръководство на КИИП – Велико Търново

Катедра "ССС" на ВСУ "Черноризец Храбър"
2022-02-21 16:52:20

Катедра "Строителство на сгради исъоръжения"

към Архитектурния факултет на ВСУ "Черноризец Храбър"

 

стартира обучение в летен семестър

на учебната 2021/2022 г. по магистърски програми:

"Строителни конструкции"

"Водоснабдяване и канализация"

"Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения"

 

Магистърските програми са с обновени учебни планове, оптимизиран срок на обучение и съответстват на държавните изисквания за обучение по всяка специалност.

 

Срок за записване: 28.02.2022 г.

 

За повече информация: as@vfu.bg, sss@vfu.bg, 052 359 591, 052 359 589

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2022 г.
2021-11-18 17:21:41

Уважаеми колеги,

 

Напомняме Ви, че съгласно чл. 3.3, т. 3 от Устава на КИИП ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ЗА 2022 г. се внася

до 20 декември 2021 година, в размер на 120 лв. Членският внос се дължи от всеки член на КИИП с Пълна проектантска правоспособност (ППП) или с Ограничена проектантска правоспособност (ОПП).

На основание чл. 8, ал. 2, т.т. 1, 2 и 3 от Наредба № 2 за проектантска правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, размерът на вноската за поддържане на регистъра за правото да упражняват втора или следваща проектантска правоспособност (ППП или ОПП) е приравнен на членски внос за първата проектантска правоспособност и членовете на КИИП дължат по 120 лв. за всяка проектантска правоспособност.

Членовете на КИИП, които временно не упражняват придобитата правоспособност („замразена" правоспособност), заплащат членски внос в размер на 24 лв. до 1 декември 2021 г. В същия срок следва да се подаде заявление и да се върне печата за ПП в офиса на РК.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос до 20 декември 2021 г. участват в определяне на делегатската квота от Регионалната колегия за Общото събрание на КИИП.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 21 до 31 декември 2021 г.  не участват в определяне на делегатската квота. Те получават Удостоверенията си след 31 януари 2022 г.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 1 яунуари до 31 март 2022 г. подават молба в РК, плащат встъпителна вноска от 150 лв. и членски внос от 120 лв. за 2022 г.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос след 1 април 2022 г. кандидатстват в КИИП по общия ред като нови членове.

Сумата се превежда задължително по банков път по следната сметка на РК на КИИП – Велико Търново:

УНИКРЕДИТ – БУЛБАНК, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, BIC код: UNCRBGSF

IBAN: BG31UNCR75271048542816

 

Вносната бележка (платежното нареждане) трябва да съдържа:

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: трите имена; регистрационен номер в КИИП и ЕГН
 • По възможност: правоспособност /ППП или ОПП/; секцията /КСС, ТСТС, ВС, ГПГ, МДГ, ЕАСТ, ОВК, ТЕХ/

 

В случай че с едно платежно се плаща за няколко членове на КИИП, следва да изпратят по е-mail - kiip_vt@abv.bg:  платежното нареждане и списък с регистрационните номера и трите имена на лицата, чийто членски внос е заплатен.

При получаване на средствата в РК КИИП Велико Търново, се издава сметка. Всеки, който желае да му бъде издадена фактура на физическото лице, трябва да направи  писмено заявление преди или до 3 работни дни от извършване на плащането.

 

ВНИМАНИЕ!

Умоляваме, не чакайте крайният срок 20 декември 2021 г.!

 

Регионално ръководство КИИП Велико Търново

Семинар на PURECO
2021-11-18 17:20:41

П О К А Н А

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на организирания от фирма PURECO и КИИП РК В. Търново семинар на

Тема: " Представяне на Pureco"

 

Лектор: Светослав Обретенов, Управляващ директор PURECO България

 

Семинарът ще се състои на 25 ноември 2021 г. (четвъртък) от 11:00 часа (продължителност 3-4 часа) в залата на РК КИИП, гр. В. Търново, ул. Поп Харитон № 4

 

ПРОГРАМА:

 • Представяне на Pureco
 • Улавяне и отвеждане на дъждовни води - линейни отводнители
 • Третиране на дъждовни води - маслоуловители
 • Съхранение, задържане и инфилтрация на дъждовни води - стоманени резервоари
 • Третиране на въздуха, обезмирисителни инсталации - биофилтри Ventus
 • Представяне на новата компания в групата Puraset

След всяка презентация ще има време за въпроси и дискусия..

 

Срок за записване до 23.11.2021 г. (вторник), на e-mail: kiip_vt@abv.bg или в офиса на РК КИИП Велико Търново, ул. Поп Харитон № 4, Технически сътрудник – Теменужка Гаджалова, 0896 686 108.

 

Светослав Обретенов,

Управляващ директор PURECO България

 

инж. Лиляна Желева,
Председател сек. Водно строителство към РК В. Търново

 

инж. Евгения Кърджиева,
Председател РК на КИИП Велико Търново