КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регионална колегия - Велико Търново
Семинар на PURECO
2021-11-18 17:20:41

П О К А Н А

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на организирания от фирма PURECO и КИИП РК В. Търново семинар на

Тема: " Представяне на Pureco"

 

Лектор: Светослав Обретенов, Управляващ директор PURECO България

 

Семинарът ще се състои на 25 ноември 2021 г. (четвъртък) от 11:00 часа (продължителност 3-4 часа) в залата на РК КИИП, гр. В. Търново, ул. Поп Харитон № 4

 

ПРОГРАМА:

 • Представяне на Pureco
 • Улавяне и отвеждане на дъждовни води - линейни отводнители
 • Третиране на дъждовни води - маслоуловители
 • Съхранение, задържане и инфилтрация на дъждовни води - стоманени резервоари
 • Третиране на въздуха, обезмирисителни инсталации - биофилтри Ventus
 • Представяне на новата компания в групата Puraset

След всяка презентация ще има време за въпроси и дискусия..

 

Срок за записване до 23.11.2021 г. (вторник), на e-mail: kiip_vt@abv.bg или в офиса на РК КИИП Велико Търново, ул. Поп Харитон № 4, Технически сътрудник – Теменужка Гаджалова, 0896 686 108.

 

Светослав Обретенов,

Управляващ директор PURECO България

 

инж. Лиляна Желева,
Председател сек. Водно строителство към РК В. Търново

 

инж. Евгения Кърджиева,
Председател РК на КИИП Велико Търново

Общи събрания на професионалните секции
2021-05-19 16:24:45

Ръководството на Регионална колегия на Камарата на инженерите (КИИП) Велико Търново обявява следния график на годишни отчетни събрания по секции:


График на годишни отчетно събрания по секции:


секция ОВКХТТГ (Отопление, вентилация, климатизация, хладилна

 техника, топло- и газоснабдяване) – 25.05.2021 г. (вторник);

секция ТЕХ (Технологии) –  27.05.2021 г. (четвъртък);

секции ВС (Водно строителство)  – 01.06.2021 г. (вторник);

секция ГПГ (Геодезия и приложна геодезия) –  03.06.2021 г. (четвъртък);

секция ТСТС (Транспортно строителство и транспортни съоръжения) –

            08.06.2021 г. (вторник)

секция ЕАСТ (Електротехника, автоматика, съобщителна техника)  – 

           10.06.2021 г. (четвъртък);

секция КСС и МДГЕ (Конструкции на сгради и съоръжения и Минно дело,

            геология и екология)–  15.06.2021 г. (вторник);

 

Събранията по секции ще се провеждат от 17:00 часа, в офиса на РК КИИП Велико Търново, ул. Поп Харитон № 4, гр. Велико Търново.Дневен ред на събранията по секции:

 

 1. Отчет за работата на секцията през 2020 г.
 2. План за работата на секцията през 2021 г.
 3. Избор на делегати за Годишно общо събрание на РК на КИИП В. Търново.
 4. Избор на делегати за Годишно общо отчетно събрание на НПС и КИИП.
 5. Избор на експерти към Регионалния експертен технически съвет.
 6. Разни.

 


Каним за участие всички редовно отчетени членове на КИИП – В. Търново.


Регионално ръководство на РК КИИП В. Търново

Общо събрание на РК КИИП Велико Търново
2021-05-19 16:23:29

ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

 

Регионалното ръководство на КИИП – Велико Търново, кани делегатите избрани на събранията на професионалните секции  на Общо отчетно събрание на РК на КИИП В. Търново

 

в офиса на РК КИИП Велико Търново, ул. Поп Харитон № 4

на 24 юни 2021 г. (четвъртък)

от 16.00 часа, при следния ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Отчет за дейността на Регионалната колегия на КИИП В. Търново през отчетния период от 19.02.2020 г. до 24.06.2021 г.;
 2. Финансов отчет за периода от 19.02.2020 г. до 24.06.2021 г.;
 3. Доклад на контролния съвет за извършената проверка на дейностите на РК – В. Търново в периода от 19.02.2020 г. до 24.06.2021 г.;
 4. Приемане на годишен план за работа на РК КИИП В. Търново през 2021 г.;
 5. Приемане бюджет за 2021 г.;
 6. Утвърждаване Делегати за ОС на НПС и ОС на КИИП;
 7. Утвърждаване на Регионален експертен технически съвет;
 8. Разни

 

Регионалното ръководство на КИИП – Велико Търново

ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2021 г.
2020-10-13 17:19:56

Уважаеми колеги,

 

Напомняме Ви, че съгласно чл. 3.3, т. 3 от Устава на КИИП ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ЗА 2021 г. се внася

до 20 декември 2020 година, в размер на 120 лв. Членският внос се дължи от всеки член на КИИП с Пълна проектантска правоспособност (ППП) или с Ограничена проектантска правоспособност (ОПП).

На основание чл. 8, ал. 2, т.т. 1, 2 и 3 от Наредба № 2 за проектантска правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, размерът на вноската за поддържане на регистъра за правото да упражняват втора или следваща проектантска правоспособност (ППП или ОПП) е приравнен на членски внос за първата проектантска правоспособност и членовете на КИИП дължат по 120 лв. за всяка проектантска правоспособност.

Членовете на КИИП, които временно не упражняват придобитата правоспособност („замразена" правоспособност), заплащат членски внос в размер на 24 лв. до 1 декември 2020 г. В същия срок следва да се подаде заявление и да се върне печата за ПП в офиса на РК.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос до 20 декември 2020 г. (неделя) участват в определяне на делегатската квота от Регионалната колегия за Общото събрание на КИИП.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 21 до 31 декември 2020 г.  не участват в определяне на делегатската квота. Те получават Удостоверенията си след 31 януари 2021 г.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 1 яунуари до 31 март 2021 г. подават молба в РК, плащат встъпителна вноска от 150 лв. и членски внос от 120 лв. за 2021 г.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос след 1 април 2021 г. кандидатстват в КИИП по общия ред като нови членове.

Сумата се превежда задължително по банков път по следната сметка на РК на КИИП – Велико Търново:

УНИКРЕДИТ – БУЛБАНК, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, BIC код: UNCRBGSF

IBAN: BG31UNCR75271048542816

 

Вносната бележка (платежното нареждане) трябва да съдържа:

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: трите имена; регистрационен номер в КИИП и ЕГН
 • По възможност: правоспособност /ППП или ОПП/; секцията /КСС, ТСТС, ВС, ГПГ, МДГ, ЕАСТ, ОВК, ТЕХ/

 

В случай че с едно платежно се плаща за няколко членове на КИИП, следва да изпратят по е-mail - kiip_vt@abv.bg:  платежното нареждане и списък с регистрационните номера и трите имена на лицата, чийто членски внос е заплатен.

При получаване на средствата в РК КИИП Велико Търново, се издава сметка. Всеки, който желае да му бъде издадена фактура на физическото лице, трябва да направи  писмено заявление.

 

ВНИМАНИЕ!

Умоляваме, не чакайте крайният срок 20 декември 2020 г.!

 

Регионално ръководство КИИП Велико Търново

 

 

Проучване за настоящото състояние и гото
2020-06-26 15:14:28

ДО

 

Арх.   <https://kab.bg/member/01576/> НИКОЛАЙ БАРОВСКИ

 

Председател на УС на КАБ

 

Инж. ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ

 

Председател на УС на КСБ

 

Инж. ИВАН КАРАЛЕЕВ

 

Председател на УС на КИИП

 

Инж. АТАНАС АНГЕЛОВ

 

Председател на УС на БААИК

 

ОТНОСНО: Проучване за настоящото състояние и готовността на участниците в инвестиционното проектиране и строителния процес за въвеждане на строително информационно моделиране при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

На основание Заповед № РД-02-14-165 от 20.02.2020 на министъра на регионалното развитие и благоустройството за създаване на Национална работна група за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ) за целия жизнен цикъл на строежите и във връзка с изпълнението на определената по т.

III.1 в заповедта задача „Разработване на проект на Дългосрочна стратегия за въвеждане на СИМ при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите, като основа на цифровата трансформация на строителния сектор“ и

подзадача:

 

„1.1. Анализ на състоянието на строителния сектор и предпоставките които оказват влияние върху неговото развитие. Определяне на основните движещи фактори за въвеждане на СИМ, визия, стратегически цели, водещи принципи, добри практики, очаквани ползи и резултати от използване на СИМ за обществото, публичния и частния сектор“,

 

Министерство на регионалното развитие съвместно с представители на Националната работна група за въвеждане на СИМ разработи въпросник за провеждане на проучване за настоящото състояние и готовността на участниците в инвестиционното проектиране и строителния процес за въвеждане на СИМ при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите.

 

В тази връзка моля, да разпространите линка на изготвената анкета и осигурите попълването й от Вашите членове. Колкото повече участници попълнят анкетата, толкова по-реална картина на състоянието и готовността им за въвеждане на СИМ ще се очертае. Анкетата може да бъде попълнена на следния

адрес:  <https://forms.gle/tjVLpLr74UvJworG8>

https://forms.gle/tjVLpLr74UvJworG8

 

Поздрави,

 

инж. Николай Станков

 

Съветник в политическия кабинет

 

Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството

 

София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 17 - 19

 

Тел.: + 359 888 79 31 76

 

Тел.: + 359 877 00 26 00