КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регионална колегия - Велико Търново
ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2021 г.
2020-10-13 17:19:56

Уважаеми колеги,

 

Напомняме Ви, че съгласно чл. 3.3, т. 3 от Устава на КИИП ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ЗА 2021 г. се внася

до 20 декември 2020 година, в размер на 120 лв. Членският внос се дължи от всеки член на КИИП с Пълна проектантска правоспособност (ППП) или с Ограничена проектантска правоспособност (ОПП).

На основание чл. 8, ал. 2, т.т. 1, 2 и 3 от Наредба № 2 за проектантска правоспособност на инженерите, регистрирани в КИИП, размерът на вноската за поддържане на регистъра за правото да упражняват втора или следваща проектантска правоспособност (ППП или ОПП) е приравнен на членски внос за първата проектантска правоспособност и членовете на КИИП дължат по 120 лв. за всяка проектантска правоспособност.

Членовете на КИИП, които временно не упражняват придобитата правоспособност („замразена" правоспособност), заплащат членски внос в размер на 24 лв. до 1 декември 2020 г. В същия срок следва да се подаде заявление и да се върне печата за ПП в офиса на РК.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос до 20 декември 2020 г. (неделя) участват в определяне на делегатската квота от Регионалната колегия за Общото събрание на КИИП.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 21 до 31 декември 2020 г.  не участват в определяне на делегатската квота. Те получават Удостоверенията си след 31 януари 2021 г.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос от 1 яунуари до 31 март 2021 г. подават молба в РК, плащат встъпителна вноска от 150 лв. и членски внос от 120 лв. за 2021 г.

Членовете на КИИП, заплатили членския си внос след 1 април 2021 г. кандидатстват в КИИП по общия ред като нови членове.

Сумата се превежда задължително по банков път по следната сметка на РК на КИИП – Велико Търново:

УНИКРЕДИТ – БУЛБАНК, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, BIC код: UNCRBGSF

IBAN: BG31UNCR75271048542816

 

Вносната бележка (платежното нареждане) трябва да съдържа:

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНО: трите имена; регистрационен номер в КИИП и ЕГН
 • По възможност: правоспособност /ППП или ОПП/; секцията /КСС, ТСТС, ВС, ГПГ, МДГ, ЕАСТ, ОВК, ТЕХ/

 

В случай че с едно платежно се плаща за няколко членове на КИИП, следва да изпратят по е-mail - kiip_vt@abv.bg:  платежното нареждане и списък с регистрационните номера и трите имена на лицата, чийто членски внос е заплатен.

При получаване на средствата в РК КИИП Велико Търново, се издава сметка. Всеки, който желае да му бъде издадена фактура на физическото лице, трябва да направи  писмено заявление.

 

ВНИМАНИЕ!

Умоляваме, не чакайте крайният срок 20 декември 2020 г.!

 

Регионално ръководство КИИП Велико Търново

 

 

Проучване за настоящото състояние и гото
2020-06-26 15:14:28

ДО

 

Арх.   <https://kab.bg/member/01576/> НИКОЛАЙ БАРОВСКИ

 

Председател на УС на КАБ

 

Инж. ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ

 

Председател на УС на КСБ

 

Инж. ИВАН КАРАЛЕЕВ

 

Председател на УС на КИИП

 

Инж. АТАНАС АНГЕЛОВ

 

Председател на УС на БААИК

 

ОТНОСНО: Проучване за настоящото състояние и готовността на участниците в инвестиционното проектиране и строителния процес за въвеждане на строително информационно моделиране при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

На основание Заповед № РД-02-14-165 от 20.02.2020 на министъра на регионалното развитие и благоустройството за създаване на Национална работна група за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ) за целия жизнен цикъл на строежите и във връзка с изпълнението на определената по т.

III.1 в заповедта задача „Разработване на проект на Дългосрочна стратегия за въвеждане на СИМ при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите, като основа на цифровата трансформация на строителния сектор“ и

подзадача:

 

„1.1. Анализ на състоянието на строителния сектор и предпоставките които оказват влияние върху неговото развитие. Определяне на основните движещи фактори за въвеждане на СИМ, визия, стратегически цели, водещи принципи, добри практики, очаквани ползи и резултати от използване на СИМ за обществото, публичния и частния сектор“,

 

Министерство на регионалното развитие съвместно с представители на Националната работна група за въвеждане на СИМ разработи въпросник за провеждане на проучване за настоящото състояние и готовността на участниците в инвестиционното проектиране и строителния процес за въвеждане на СИМ при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите.

 

В тази връзка моля, да разпространите линка на изготвената анкета и осигурите попълването й от Вашите членове. Колкото повече участници попълнят анкетата, толкова по-реална картина на състоянието и готовността им за въвеждане на СИМ ще се очертае. Анкетата може да бъде попълнена на следния

адрес:  <https://forms.gle/tjVLpLr74UvJworG8>

https://forms.gle/tjVLpLr74UvJworG8

 

Поздрави,

 

инж. Николай Станков

 

Съветник в политическия кабинет

 

Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството

 

София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 17 - 19

 

Тел.: + 359 888 79 31 76

 

Тел.: + 359 877 00 26 00

От 15.06.2020 г. офисът на РК КИИП В. Тъ
2020-06-18 17:04:03

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА РК НА КИИП ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

Уважаеми колеги,

Във  връзка с Решение на МС № 325/14.05.2020 г. за въвеждане на извънредна епидемична обстановка в Република България и в изпълнение на Заповед № КИИП-ЦУ-029 от 14.05.2020 г. на Председателя на УС на КИИП (Заповедта може да видите на www.kiip.bg), правим следните промени с цел осигуряване на максимална защита на здравето на членовете на Регионална колегия В. Търново: 

 

 1. От 15.06.2020 г. офисът на РК КИИП В. Търново ще работи в присъствена форма, с утвърденото работно време от 14:00 до 18:00 часа.
 2. В офиса ще работи само един служител.
 3. При необходимост от провеждане на заседания на РР, РКТК и други неотложни комисии към РК, те ще се провеждат в залата за обучение, като се осигури разстояние между заседаващите над 1.5 м.
 4. Стриктно трябва да се спазват разпоредбите обявени от Министъра на здравеопазването в Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г., като при посещение в офиса на РК КИИП Велико Търново трябва:

4.1. да се носи защитна маска или шлем, когато в помещенията има повече от един човек;

4.2. да се дезинфекцират ръцете, дори при ползване на ръкавици;

4.3. да не се допускат в помещенията лица с прояви на остри респираторни симптоми, както и такива не спазващи мерките за хигиена;

4.4. да се осигурява разстояние между хората над 1.5 м;

4.5. в офиса на РК на КИИП Велико Търново да се допуска само по ЕДНО външно лице;

 

При наличие на нова информация ще бъдете осведомени своевременно.

 

Моля, за въпроси и консултации ползвайте:

Електронна поща: kiip_vt@abv.bg

Технически сътрудник: Теменужка Гаджалова - 0896 686 108

 

Уважаеми колеги, пожелаваме на всички да бъдете здрави, пазете се и бъдете отговорни!

 

Председател на Регионална Колегия Велико Търново:

инж. Евгения Кърджиева

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА РК КИИП ВЕЛИКО ТЪРНОВО
2020-05-21 12:46:19

Уважаеми колеги,

Във  връзка с Решение на МС № 325/14.05.2020 г. за въвеждане на извънредна епидемична обстановка в Република България и в изпълнение на Заповед № КИИП-ЦУ-029 от 14.05.2020 г. на Председателя на УС на КИИП (Заповедта може да видите на www.kiip.bg), правим следните промени в графика за работа на офиса на РК В. Търново. Те целят осигуряване на максимална защита и превенция за здравето на членовете на Регионална колегия В. Търново: 

 

 1. Определен е следния график за работа на офиса на РК КИИП В. Търново:

1.1. В дните от седмицата вторник и четвъртък офисът ще работи в дистанционно (работа от разстояние). За връзка да се използват мобилните телефони и електронната поща /e-mail/;

1.2. В дните от седмицата понеделник, сряда и петък офисът ще бъде отворен, с утвърденото и до момента работно време от 14:00 до 18:00 часа.

 

 1. В дните, когато в офисът е отворен, в него ще работи само един служител.

 

 1. При необходимост от провеждане на заседания на РР, РКТК и други неотложни комисии към РК, ще се търсят възможности за дистанционна форма на работа. Когато това е невъзможно, те ще се провеждат в залата за обучение, като се осигури разстояние между заседаващите над 1.5 м.

 

 1. Стриктно ще се спазват разпоредбите обявени от Министъра на здравеопазването в Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. При посещение в офиса на РК КИИП Велико Търново трябва:

4.1. да се носи защитна маска или шлем, когато в помещенията има повече от един човек;

4.2. да се дезинфекцират ръцете, дори при ползване на ръкавици;

4.3. да не се допускат в помещенията лица с прояви на остри респираторни симптоми и не спазващи мерките за хигиена;

4.4. да се осигурявя разстояние между хората над 1.5 м;

4.5. в офиса на РК КИИП Велико Търново се допуска само по ЕДНО лице.

 

При наличие на нова информация ще бъдете информирани своевременно.

 

Моля, за въпроси и консултации ползвайте:

Електронна ни поща: kiip_vt@abv.bg

Технически сътрудник: Теменужка Гаджалова - 0896 686 108

 

Уважаеми колеги, пожелаваме на всички да бъдат здрави, пазете се и бъдете отговорни!

 

Председател на Регионална колегия Велико Търново:

инж. Евгения Кърджиева

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА РК КИИП ВЕЛИКО ТЪРНОВО
2020-03-19 09:35:08

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА РК КИИП ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Уважаеми колеги,

Във  връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в Република България, в сила от 13 март 2020 г. и в изпълнение на Заповед № КИИП-ЦУ-009 от 16.03.2020 г. на Председателя на УС на КИИП (Заповедта може да видите на www.kiip.bg), правим следните промени с цел осигуряване на максимална защита и превенция за здравето на членовете на Регионална колегия В. Търново: 

 1. Преустановява се достъпът до офисa на РК Велико Търново, като се преминава на дистанционен (он-лайн) режим на работа. С цел ограничаване на контактите препоръчваме на членовете за всяка интересуваща ги дейност да използват за връзка с офиса мобилни телефони и електронна поща /e-mail/.  Ще бъде даден отговор на Вашите въпроси и коментари. Документи за вписване в регистрите за проектантска правоспособност могат да се изпращат сканирани по електронната поща. Удостоверения за ПП ще се получават също по електронен път. Преустановяват се всички планирани мероприятия. Отлагат се предвидените по График и заседания в РК Велико Търново, като при необходимост и възможност ще се провеждат неприсъствени.
 2. ОС на НПС и ОС на КИИП, насрочени за 03,04 и 05 април, се отлагат за дата, която ще се определи след отмяна на извънредното положение.
 3. Централният офис на КИИП отлага предвидените по График заседания на комисиите - Комисия по регистрите, ЦКТК, КС, КПД и пр. до изясняване на обстановката.

При наличие на нова информация ще бъдете информирани своевременно.

 

Моля, за въпроси и консултации ползвайте :

Електронна поща: kiip_vt@abv.bg

 Технически сътрудник: Теменужка Гаджалова - 0896 686 108

 Председател на Регионална Колегия Велико Търново:

инж. Стела Кирова - 0896 686 130

 Уважаеми колеги, пожелаваме на всички да бъдете здрави, пазете се и бъдете отговорни!

 Регионално ръководство на РК КИИП Велико Търново