КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регионална колегия - Велико Търново
семинар на тема: Как да се предпазим от
2022-11-14 16:25:43

Уважаеми колеги,
РК на КИИП В.Търново и София-град организират на 01 декември 2022 г. семинар на

 Тема: Как да се предпазим от вредното влияние на РАДОНА

 Лектори: инж. Ирена Колева, Секция ОВКХТТГ, РК София-град;

д-р Лора Бижева, Директор Дирекция "Обществено здраве" към РЗИ В. Търново;

инж. Неонила Ганчева, Главен инспектор в отдел "Държавен здравен контрол"

 Място: Зала на РК КИИП, гр. В. Търново, ул. Поп Харитон № 4.

             Срок за ЗАДЪЛЖИТЕЛНО записване до 25.11.2022 г.

Записването става на e-mail: kiip_vt@abv.bg или в офиса на РК КИИП Велико Търново, ул. Поп Харитон № 4, Технически сътрудник – Теменужка Гаджалова, 0896 686 108.

 Моля, спазвайте срока за записване !!!

            ПРОГРАМА: от 13:30 часа до 15:30 часа

 1. Представяне на Европейски атлас на радон
 2. Радон в гр. Велико Търново и областта – Информация от РЗИ за направените замервания;
 3. Мерки за намаляване на радона вследствие на направени замервания;
 4. Презентация „Нормативна база и прилагането й“.

 инж. Евгения Кърджиева,
Председател РК на КИИП Велико Търново

16 ноември 2022 г. семинар на тема: Сеиз
2022-10-19 15:22:27

Уважаеми колеги,
Секция КСС към РК на КИИП В.Търново организира на 16 ноември 2022 г. семинар на

 

Тема: Сеизмична оценка и възстановяване/усилване съгласно EN 1998-3, Примери по приложения А и С

 Лектор: доц. д-р инж. Емад Абдулахад, Декан на Строителния факултет на УАСГ

 Място: Зала на РК КИИП, гр. В. Търново, ул. Поп Харитон № 4.


Заплащане: За членове на КИИП – 20,00 лв. с ДДС, за което се издава фактура.
Плащането се извършва по сметката на РК на КИИП В. Търново.
Банкова сметка: IBAN:BG31 UNCR75271048 5428 16

        BIC:UNCRBGSF,

        УниКредит Булбанк АД, филиал В. Търново


             Срок за записване до 08.11.2022 г. Записването става след представяне на копие от платежно нареждане и данни за издаване на фактура на e-mail: kiip_vt@abv.bg или в офиса на РК КИИП Велико Търново, ул. Поп Харитон № 4, Технически сътрудник – Теменужка Гаджалова, 0896 686 108.

 

Моля, спазвайте срока и реда за записване !!!

            

ПРОГРАМА: НАЧАЛЕН ЧАС: 9:30 часа,  ПОЧИВКА: от 12:30 до 13:30 часа

 1. Въведение;
 2. Област на приложение;
 3. Изисквания за поведение и критерии за съответствие;
 4. Ниво на информация;
 5. Методи за анализ съгласно EN-1998-3;
 6. Решения за интервенция върху конструкцията:

А. Конструкции от стоманобетон;

С. Зидани конструкции.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ: от 16:00 часа

 

инж. Евгения Кърджиева,
Председател РК на КИИП Велико Търново

Семинар на тема: „Възобновяема енергия и
2022-09-23 16:11:49

Уважаеми колеги, имам удоволствието да ви поканя на работна среща заедно с партньора ни от Норвегия семинар на тема: „Възобновяема енергия и енергийна ефективност“

ПРОГРАМА

Семинар на тема: „Възобновяема енергия и енергийна ефективност“

По проект:BGENERGY-2.001-0003-017 „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“, Министерство на Енергетиката, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“,ПроцедураBGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно изкуствено осветление на общините“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021г.

 

26-28.09.2022 гр. Велико Търново, България

Зала 302, община Велико Търново

Дата/ час

                                   Програма/ тема

Проект: „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“

Семинар на тема: Възобновяема енергия и енергийна ефективност

September 26th

 

9:30-10:00

Регистрация на участниците.

Семинар: Възобновяема енергия и енергийна ефективност

10:00-11:00

Откриване на семинара: проф. Камарашев- Заместник-кмет
„Строителство и устройство на територията”

Представяне на проекта/ основни цели, дейности и резултати

(презентация на инж. И. Дачев- ръководител проект.)

11:00-12:30

Тема: „Енергийна ефективност-2022, приложения“.

(презентация на Андес Столан - представител от Международна асоциация за развитие- Норвегия“, партньор по проекта)

Тема: „Добри практики- възобновяема енергия (REN), подходяща за селски общини и идеи за фотоволтаично приложение в градове, в частност гр.Велико Търново“.

(презентация на Андес Столан - представител от Международна асоциация за развитие - Норвегия“, партньор по проекта)

12:30-14:00

Тема: „Приложение на енергийното/ климатично планиране в общини и местни  общности, добри практики във Велико Търново и в България“

 (представяне - инж. И. Дачев- ръководител проект)

Дискусия с участниците

14.00

Закриване на срещата

September 27th

 

10:00-11:30

Тема: „Добри практики с решения за енергийна ефективност в Кралство Норвегия“.

(презентация на Андес Столан - представител от „Международна асоциация за развитие- Норвегия“, партньор по проекта)

11.30-14.00

Тема: „Електроцентрали – примери за енергийна ефективност (EE) и възобновяема енергия (REN) в обществени сгради“.

(презентация на Mariusz Wozniak, Норвегия (онлайн)

Тема: „Най-новите тенденции/ иновации в LED осветлението“

(презентация на Mariusz Wozniak, Норвегия (онлайн);

14.30-16.30

Посещение на обекти (добри практики - енергийна ефективност, лед осветление) – инж. И. Дачев - ръководител проект

16.30

Закриване на срещата

September 28th

 

8.30-10.00

Тема: „Възможности за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяема енергия“.

(презентация на Mariusz Wozniak, Норвегия (онлайн);

 Тема: „Проекти за енергийна ефективност и възобновяема енергия (ЕЕ и REN), възможности и финансиране за Велико Търново и България“- инж. И. Дачев- ръководител проект.

10.00-12.00

Дискусии и заключение.

12.00

Закриване на срещата

 

Покана за курс ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ
2022-05-19 17:05:57

Уважаеми колеги,
Секция КСС към РК на КИИП В.Търново организира на 30 юни 2022 г. кратък лекционен курс на

 Тема: ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ НА ЕДНОЕТАЖНИ СГРАДИ

 Лектор: проф. Николай Рангелов, катедра МДПK, УАСГ

 Място: Зала на РК КИИП, гр. В. Търново, ул. Поп Харитон № 4.

Заплащане: За членове на КИИП – 55,00 лв. с ДДС, за което се издава фактура.
Плащането се извършва по сметката на РК на КИИП В. Търново.
Банкова сметка: IBAN:BG31 UNCR75271048 5428 16

        BIC:UNCRBGSF,

        УниКредит Булбанк АД, филиал В. Търново

             Срок за записване до 15.06.2022 г. Записването става след представяне на копие от платежно нареждане и данни за издаване на фактура на e-mail: kiip_vt@abv.bg или в офиса на РК КИИП Велико Търново, ул. Поп Харитон № 4, Технически сътрудник – Теменужка Гаджалова, 0896 686 108.

ПРОГРАМА ЗА 30 юни 2022 г.: Начален час 9:30

 1. Eдноетажни рамкови системи. Целесъобразни статически схеми. Hесъвършенства. Kласификация като отместваеми и неотместваеми и съответни възможни методи за цялостен анализ. Особености на сеизмичното осигуряване.
 2. Различни конструктивни решения и характерни детайли. Рамкови възли. Идея на компонентния метод и модела на еквивалентния Т-профил за възли с фланцеви съединения. Приблизителен подход. Възлово поле. Допълнителни въпроси.
 3. Рамкови системи с ферми. Характерни детайли. Особености при ферми от затворени профили без възлови плочи.

 ПОЧИВКА: от 13:00 до 14:00 часа

 4. Проблеми на устойчивостта извън равнината на рамката. Методи. Укрепване на долния пояс на ригела с подкоси.

 1. Пространствено укрепяване. Начални несъвършенства. Kомпозиция. Характерни конструктивни решения и детайли.
 2. Бази на колони. Изчисляване, характерни решения и детайли при номинално ставни и запънати бази.
 3. Столици – варианти. Ламарина и диафрагмово действие (идея). Специфични съединенителни средства. Други въпроси.

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ: от 17:30 часа

 

 инж. Евгени Тотев,

Председател сек. КСС към РК КИИП Велико Търново

 инж. Евгения Кърджиева,
Председател РК на КИИП Велико Търново 

ОТМЯНА презентацията за 10.05.2022 г. на
2022-05-09 15:56:01

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми колеги,

Във връзка с малкия брой потвърдили участници съобщаваме, че обявената за 10 май 2022 г. (вторник) ПРЕЗЕНТАЦИЯ  на продукти BURNiT и SUNSYSTEM.

 

Отмяната е съгласувана и решението е взето съвместно с лекторите от NES Ltd.

 

Своевременно и надлежно ще Ви  уведомим за нова дата.

 

Извиняваме се за създаденото неудобство.

 

 

Младен Младенов

NES Ltd.

m: +359 886 815 169

е: m.mladenov@burnit.bg

 

 

инж. Евгения Кърджиева,
Председател РК на КИИП Велико Търново